Doradztwo zawodowe

06 listopada 2016 16:36 | Doradztwo zawodowe

ZADANIA SZKOŁY

1.      Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
 • prowadzenie działalności informacyjno-doradczej
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom
 • przeprowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom
 • pomoc i udostępnianie informacji o szkołach wyższych, policealnych i systemie kształcenia ustawicznego
 • współpraca wszystkich pracowników szkoły w celu realizacji zadań

2.      Zadania szczegółowe:

a)      w zakresie pracy z młodzieżą:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie
 • przełamywanie barier emocjonalnych
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie
 • planowanie własnego rozwoju
 • poznanie możliwych form zatrudnienia
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy
 • poznanie lokalnego rynku pracy
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzanie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych (w tym bezrobocie i niepełnosprawność)

  b)     w zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • wypracowanie form wspierania uczniów wyborze ich dalszej drogi życiowej

c)  w zakresie współpracy z nauczycielami:

 • uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą

 

Przeczytano: 221 razy. Wydrukuj|Do góry